Porovnání ekonomiky Cervacolu s ostatními repelenty naleznete zde:

www.mercata.cz/index.php/ekonomiky-pipravk/85-ekonomika-zimnich-repelent.html


Začátek formuláře

..

 

Článek:

Carvacol extra řeší ochranu kultur proti okusu zvěří v Krušných horách

Autor:

VAJNAR, Pavel - BUREŠ, Miroslav - POLÍVKA, František

   
   

CERVACOL EXTRA ŘEŠÍ OCHRANU KULTUR PROTI OKUSU ZVĚŘÍ V KRUŠNÝCH HORÁCH


Pavel Vajnar - LČR LS Litvínov
Miroslav Bureš - Krušnohorské lesy, a. s., Litvínov
Ing. František Polívka – MERCATA Třebíč, s r. o.

Krušnohorský masív je pro lesníka velmi složitou oblastí. Klimaticky se řadí k nejchladnějším lokalitám, kde časný příchod podzimních mlh, vysoká sněhová pokrývka, pozdní nástup jara a v neposlední řadě vliv imisí, značně ztěžuje proces hospodaření a tím i obnovy lesních porostů.

PROČ CHRÁNIT MLADÉ KULTURY
Z důvodu postupného zlepšování stavu ovzduší je dočasná výsadba melioračních dřevin v současné době nahrazována původními dřevinami, které v nedávné minulosti byly v důsledku působení exhalací vykáceny. Na odlesněných holinách jsou proto vysazované kultury vystaveny celé řadě nepříznivých faktorů, jako je vznik rozsáhlých mrazových kotlin, suchu, větru a především škodám okusem spárkatou zvěří. Proto je každá sazenice, která je dopěstována do stadia zajištěné kultury, nesmírně cenná. Přestože původní stavy vysoké a srnčí zvěře byly výrazně redukovány odstřelem a soustředěny do oborního chovu, volně žijící spárkatá zvěř způsobuje značné škody na stávajících a nově zakládaných kulturách. K největším škodám okusem dochází v období, kdy zvěř v důsledku vyšší sněhové pokrývky strádá a soustřeďuje se v místech relativního klidu. Je proto nutné stávající a nově vysazované kultury i za cenu vyšších nákladů každoročně chránit. Mechanická ochrana má jistě svůj význam, nelze ji však použít na celé vysázené ploše. Důležitý je proto vhodný výběr repelentů, splňující velmi náročné požadavky v dané klimatické oblasti.
V uplynulých letech byly využívány tradiční objemové repelenty, které sehrály významnou roli v ochraně kultur. V jarním období roku 1996, po velmi nepříznivé zimě pro celou oblast, však bylo zjištěno částečné poškození zejména smrkových kultur, přestože byly po celou dobu kryty sněhovou pokrývkou. Příčina poškození však nebyla jednoznačně formulována. Proto byla v následujícím podzimním období vyzkoušena řada dostupných repelentních přípravků pro možnou náhradu. Hodnocena byla jejich délka účinnosti proti okusu, způsob aplikace, celkové vynaložené náklady na aplikaci a následný odvoz a likvidace použitých obalů. Jako nejvhodnější přípravek, který splňoval zadaná kritéria, byl vybrán repelent Cervacol extra.

VLASTNOSTI CERVACOLU
Cervacol extra je podle našeho názoru v současné době jeden z mála přípravků, který splňuje požadavky lesníka na zajištění kvalitní ochrany jehličnatých a listnatých kultur v cenově velmi příznivé relaci. Kovově modrá barva, která později přechází v bílou, výrazně odpuzuje zvěř vizuálně. Pastovitá konzistence dobře ulpívá na ošetřovaném terminálu a chrání ho tak do rašení, nebo po dobu min. 7 měsíců. Rovněž tak pachová a abrazivní složka zvěř dokonale odpuzuje. Nejdůležitější vlastností Cervacolu extra je, že nepůsobí fytotoxicky. Přípravkem lze ošetřovat všechny druhy dřevin bez rizika poškození popálením dávkou 2 kg/1000 sazenic. Další důležitou předností Cervacolu je jeho balení a způsob aplikace. Přípravek je dodáván v silných PE sáčcích o váze 5 kg po 3 kusech v papírové krabici. Oproti objemovým repelentním přípravkům zde odpadá nákladná doprava do místa spotřeby nebo další přeprava k recyklaci a zpětný odvoz použitých obalů a jejich likvidace je podstatně jednodušší. Odhadované celkové náklady na manipulaci s obaly a přepravu objemových repelentů činí až 25 % z ceny přípravku, v případě Cervacolu jsou podstatně nižší.

ZPŮSOBY APLIKACE
V období let 1996-1998 byly vyzkoušeny různé způsoby aplikace. Zádový aplikátor o obsahu 10 kg příliš zatěžoval pracovníky při aplikaci, přičemž docházelo k ucpávání hadice při průchodu přípravku. Při aplikaci z malé nádobky docházelo k přílišnému znečištění rukou a ztrátám. Rovněž tak aplikace přímo ze sáčku se neosvědčila. Zatím nejlepší známý způsob je použití tzv. aplikační tašky s popruhem přes rameno s odstřiženým rohem, kam vložíme sáček s přípravkem a odtud jej malým otvorem vymačkáváme přímo do gumové rukavice a tou volně natíráme sazenici.
Vzhledem k velmi dobrým zkušenostem a dokonalému odzkoušení přípravku v náročných podmínkách Krušných hor.Jsme toho názoru, že uvedený přípravek lze s úspěchem použít i v jiných klimatických oblastech v ČR.Cenová kalkulace na 1000 ks sazenic: cena přípravku za 1 kg 89,- Kč, cena ošetření 1000 ks 190,- Kč


  


 26. 8. 2008 - Ukončení platnosti registrace některých chemických přípravků
Státní rostlinolékařská správa v Brně na základě rozhodnutí Komise Evropských Společenství se sídlem v Bruselu a následně Česká společnost rostlinolékářská oznámily ukončení platnosti registrace u některých maloobjemových repelentních přípravků používaných v lesním hospodářství proti okusu zvěří. 


Jedná se o přípravky, které obsahují účinnou látku LANOLIN. Všechny repelenty, které obsahují tuto látku nebudou zařazeny do seznamu Annex, příloha I, č. 2777/442/ES.

Jedná se o repelenty: 


LAVANOL N – kde se uvádění na trh ukončuje dnem 31. července 2008 a používání se ukončuje dnem 22. prosince 2008.

LAVANOL – kde se uvádění na trh ukončuje dnem 30. listopadu 2008 a používání se ukončuje dnem 22. prosince 2008.


TRIAL – registrace ukončena do 31. prosince 2007, použití do spotřebování zásob.

Na trhu tak zůstává jediný zástupce z oblasti malobjemových přípravků – rakouský Cervacol Extra.